อวยพรปีใหม่ปศุสัตว์เขต 2

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ น.สพ.ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 2

S  8822818 S  8822819