อวยพรปีใหม่รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี ขุนทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทตัวแทนคณาจารย์ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S  8822815 S  8822816