สัมมาฐิทิภิรมณ์ของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ
ผู้บริหารวิทยาเขต

  สัมมาฐิทิภิรมณ์ของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา และศึกษาการพัฒนานิเวศวิทยาของเขาน้ำซับ วันที่ 29 -30 มกราคม 2559 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์) พร้อมด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ(รศ.ตฤณ แสงสุวรรณ) เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา เพื่อพบปะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา และติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของวิทยาเขตศรีราชา ตามนโยบายการบริหาร เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพื่อร่วมสำรวจเขาน้ำซับ ในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านระบบนิเวศวิทยา โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา(รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม) และผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
   ในการนี้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา(รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม) ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของวิทยาเขตศรีราชาในรอบปี พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตศรีราชาในปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ได้มีผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมรับฟังนโยบายและหลักการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ จำนวน 72 คน

DSC04263 DSC04264 DSC04269 DSC04275 DSC04282 DSC04284
DSC04291 DSC04293 DSC04296 DSC04297 DSC04300 DSC04302
DSC04307 DSC04308 DSC04316 DSC04317 DSC04330 DSC04349
DSC04352 DSC04353 DSC04354 DSC04355 DSC04359 DSC04362
DSC04364 DSC04370 DSC04372 DSC04375 DSC04376 DSC04377
DSC04384 DSC04385 DSC04388 DSC04390 DSC04402 DSC04403
DSC04406 DSC04408 DSC04413 DSC04414 DSC04419 DSC04422
DSC04425 DSC04429 DSC04434 DSC04435 DSC04436 DSC04439
DSC04440 DSC04441 DSC04443 DSC04447 DSC04448 DSC04450
DSC04459 DSC04464 DSC04466 DSC04471 DSC04480 DSC04486