ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารและทีมสำรวจสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่มาเยี่ยมชมและสำรวจเก็บข้อมูลด้านสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนแม่บท IT ของมหาวิทยาลัย

  ผอ.สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารและทีมสำรวจสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่มาเยี่ยมชมและสำรวจเก็บข้อมูลด้านสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนแม่บท IT ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริการวิทยาการ

29887 29888 29889 29890 48289 48290
48291 48292 48293 29885 29886