พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้น และพิธีแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องหมายชั้นปี ของนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาได้รับเกียรติจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติให้เป็นประธานเปิดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้น และพิธีแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องหมายชั้นปี ของนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยมีพลเรือเอกสุพิทย์ อำนวย คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติกล่าวรายงานการดำเนินงาน จากนั้นมีพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี พิธีมอบทุนการศึกษา และการแสดงของนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ อาคารพลศึกษา (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

DSC 0080 DSC 0082 DSC 0092 DSC 0106 DSC 0116 DSC 0133
DSC 0153 DSC 0159 DSC 0167 DSC 0170 DSC 0173 DSC 0187
DSC 0191 DSC 0197 DSC 0198 DSC 0202 DSC 0205 DSC 0206
DSC 0208 DSC 0210 DSC 0221 DSC 0225 DSC 0238 DSC 0243
DSC 0252 DSC 0255 DSC 0278 DSC 0286 DSC 0293 DSC 0297
DSC 0306 DSC 0316 DSC 0327 DSC 0352 DSC 0371 DSC 0378
DSC 0388 DSC 0408 DSC 0425