เปิดงานประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาเป็นประธานพิธีแทน รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดงานประจำปี 2558 ครั้งที่ 13 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ภายใต้หัวข้องานประจำปี 2558 “The KUSMP’s Power of Goodness พหุภาษารวมพลัง สร้างสรรค์ความดี” จากนั้นชมการแสดง “The Best Talent Show on Stage : I Can Do 2015” ชมนิทรรรศการและกิจกรรมวิชาการ “ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน” ชมกิจกรรมและร่วมสนุก ลานสนุกสาธิต “The Fair Play Fair เล่นได้ เล่นดี” และมอบรางวัล “พหุภาษาพาโชค” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี

12314929 1034199806624542 1368209856 o 12314984 1034199843291205 1536040338 o 12315127 1034199923291197 759811005 o 12315243 1034199906624532 1652219968 o 12318118 1034199849957871 1867274468 o 12318246 1034199853291204 2100258636 o
12333187 1034199856624537 833245892 o 12333225 1034199919957864 1411826804 o 12333851 1034199886624534 975602464 o 12334270 1034199896624533 570720210 o 12334312 1034199809957875 343263794 o