สำรวจเส้นทางเดินชมธรรมชาติเขาน้ำซับ

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ ผู้บริหาร และอาจารย์คณะวนศาสตร์ได้เดินทางขึ้นเขาน้ำซับ ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสำรวจเส้นทางเดินชมธรรมชาติและหาแนวทางการปรับปรุงเป็นเขตศึกษาธรรมชาติ

IMG 5485 IMG 5490 IMG 5495 IMG 5498 IMG 5499 IMG 5500
IMG 5501 IMG 5502 IMG 5503