“โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปลูกต้นไม้ตามนโยบาย Green University”

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้กำหนดจัดพิธีเปิด “โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปลูกต้นไม้ตามนโยบาย Green University” ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา การนี้มี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายภายภาพ อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วยพิธีรับมอบจักรยาน 100 คัน จาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา โดยรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทน ส่งมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน ให้กับ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม เป็นผู้รับมอบ เส้นทางการปั่นจักรยานมีจุดเริ่มต้น ณ อาคาร 13 พลศึกษา สิ้นสุดที่อาคาร 20 สระว่ายน้ำ รวม ไป-กลับ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ตามนโยบาย Green University โดยโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน

R001 RR1 045 RR1 046 RR1 047 RR1 048 RR1 049
RR1 050 RR1 051 RR1 052 RR1 053 RR1 054 RR1 055
RR1 056 RR1 057 RR1 058 RR1 059 RR1 061 RR1 062
RR1 063 RR1 064 RR 001 RR 002 RR 003 RR 004
RR 005 RR 006 RR 007 RR 008 RR 09.1 RR 09.2
RR 009 RR 010 RR 011 RR 012 RR 13.3 RR 13.4
RR 13 RR 013 RR 014 RR 015 RR 16.1 RR 16.2
RR 016 RR 017 RR 018 RR 19.1 RR 019 RR 020
RR 021 RR 022 RR 23.1 RR 23.2 RR 23.3 RR 23.4
RR 023 RR 24.1 RR 24.2 RR 24.3 RR 24.4 RR 024
RR 025 RR 026 RR 027 RR 028 RR 029 RR 030
RR 031 RR 032 RR 033 RR 034 RR 035 RR 036
RR 037 RR 038 RR 039 RR 040 RR 041 RR 042
RR 043 RR 044 RR 065 RR 069 RR 070 RR 086
RR 087 RR 088 RR 089 RR 090 RR 091 RR 092
RR 093 RR 094 RR 095 RR 096 RR 097 RR 098
RR 099 RR 100 RR 101 RR 102 RR 103 RR 104
RR 105 RR 106 RR 107 RR 108 RR 109 RR 110
RR 111 RR 112 RR 113 RR 114 RR 115 RR 116
RR 117 RR 118