รศ.น.สพ.ดร. กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
บรรยายพิเศษพิธีปิดปฐมนิเทศรุ่นที่ 54

    รศ.น.สพ.ดร. กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "เรียนรู้อดีตสร้างอนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา" ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 54 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องควีนปาล์ม อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยในการนี้ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

42953 42952 42949 42950 42951