โครงการจัดทำแผนยุทธศาสาตร์ 4 ปี วิทยาเขตศีราชา (พ.ศ.2559 - 2562)

    ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน พิธีเปิดโดย รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม) ในการจัดโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ นโยบายรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา การทบทวนลักษณะองค์การและสภาวการณ์ขององค์การ การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์และบริบทเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา(พ.ศ. 2559 – 2562) ในการนี้ได้รับเกียรติจากดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (รักษาการแทนรองอธิการบดี ) บรรยายการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ ในโครงการดังกล่าวด้วย

1 2 3 4 5 6
7 10 11 12 13 16
17 19 20 24 26 27
28 29 30 32 33 35
37 38 40 41 42 43
44 45 46 47 49 50
51 54 55 58 60 12042