แสดงความยินดีรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทัก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พล.ร.อ.สุพิทย์ อำนวย คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา และรักษาราชการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี ดร.จุมพฏ บริราช ร่วมด้วยบุคลากรจากวิทยาเขตศรีราชา ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้ดำรงตำแหน่งวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

11179712 933598256684698 1583464682 o 11179813 933598996684624 657537131 o 11171775 933599013351289 2035502778 o 11182940 933599050017952 1895077871 o 11092859 933599110017946 1848738088 o