ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 งานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14 – 22 มีนาคม 2558 จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการคุมสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การนี้มี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม (รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา) เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน ณ ห้อง 1101 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

11035153 909344392443418 2119313564 o DSC 7133 11064457 909344452443412 1441259643 o 11071238 909344472443410 626003469 o DSC 7135 DSC 7136
DSC 7137