โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

          เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักประกันคุณภาพจัดโครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีผู้ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะและสำนักภายในวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมทั้งสิ้น 27 คน โดย ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ (รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) และ คุณวิไลรัตน์ วิริยะบูลย์กิจ (ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) ได้ให้เกียรติมอบของทีระลึกแก่ผู้แทนสำนักงานประกันคุณภาพในครั้งนี้ด้วย

atsb00000 atsb00001 atsb00002 atsb00003 atsb00004 atsb00005
atsb00006 atsb00007 atsb00008 atsb00009 atsb00010 atsb00011
atsb00012 atsb00013 atsb00014 atsb00015 atsb00016