คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมและพบปะ
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำโดยประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (นายอำนวย เนตยสุภา) พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและพบปะรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา(นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) เพื่อเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของวิทยาเขต ในการนี้ นายกสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายชูเกียรติ ดุลยโกเมศ) ได้มอบของที่ระลึกแก่ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาใน โอกาสเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ด้วย

DSC 0370 DSC 0372 DSC 0373 DSC 0374 DSC 0375 DSC 0378
DSC 0382