พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงาน นิสิตที่ดีและพลังของแผ่นดิน