โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วิทยาเขตศรีราชา
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักและความเข้าใจในเป้าหมายและวิธีการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การวัดและการประเมินผล สื่อการสอน ประมวลการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอบรมให้กับอาจารย์ใหม่ที่ทั้ง 4 วิทยาเขต ณ วิทยาเขตที่สังกัด เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ และวิทยาเขตศรีราชาได้จัดอบรมเมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ(นายเรวัติ อ่ำทอง) และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) ในการนี้ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ใหม่และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ให้กับอาจารย์ใหม่ในการอบรมครั้งนี้ด้วย
05 DSC 0092 DSC 0087 01 02 03
04 DSC 0091 DSC 0095 DSC 0097 DSC 0099 DSC 0100
DSC 0102 DSC 0108 DSC 0113 DSC 0120 DSC 0123 DSC 0124