รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณ

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณ ครั้งที่ 10
          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณ ครั้งที่ 10 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองระหว่างนักวิจัยและอาจารย์ ที่มีความสนใจทางด้านเคมีคำนวณ เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงและเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางด้านเคมีคำนวณในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยภายนอกอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14-17 ตุลาคม 2556 ณ อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี Prof. Victor Guallar จาก Barcelona Supercomputer Center (BCS) ประเทศสเปน เป็นวิทยากรบรรยาย เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วยการ ใช้เทคนิคใหม่ สำหรับศึกษาอันตรกิริยาระหว่างลิแกนด์ กับ โปรตีน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาด้านการ ออกแบบยารักษาโรค โดยเรียนรู้โปรแกรม PELE ที่พัฒนาโดย Prof. Guallar
05 DSC 0066 03 04 DSC 0083 DSC 0081
DSC 0080 DSC 0078 DSC 0077 DSC 0076 DSC 0075