พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร ๑๗ ศูนย์เรียนรวม ๓

img 031 img 030 img 011 img 004 img 008 img 009
img 010 img 012 img 013 img 014 img 005 img 006
img 034 img 001 img 036 img 037 img 002 img 038
img 003 img 018 img 017 img 019 img 028 img 029
img 016 img 020 img 025 img 035 img 039 img 040
img 041 img 045 img 026 img 027 img 007 img 042
img 015 img 032 img 033 img 021 img 022 img 023
img 024 img 043 img 044 img 047 img 046 img 048
img 049 img 050 img 051 img 053 img 052 img 054
img 055 img 056