[19,20-4-63] มก.ศรช. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ี

       [21-4-63] คณะวิทยาการจัดการ บริจาค Face shield จำนวน 900 ชิ้น ผ่านหน่วยกู้ชีพสว่างบริบูรณ์ เพื่อกระจายไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี

       [14-4-63] วิทยาเขตศรีราชา มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้กับโรงพยาบาลในเขต อ.ศรีราชา

       [10-4-63] นักวิจัย มก.ศรีราชา ผลิตหน้ากาก-กล่องป้องกันเชื้อโควิด-19 ฟุ้งกระจายได้สำเร็จ ใช้สำหรับบนโต๊ะตรวจและเตียงผู้ป่วย

       [7-4-63] วิทยาเขตศรีราชามอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ให้กับ ข้าราชการ ทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ

       [20-3-63] โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC จัดทำความสะอาดห้องอบรม

       [18-3-63] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ เพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในห้องเรียน และจุดที่มีการสัมผัสมาก

       [6-3-63] อาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จัดทำเจลล้างมือและผสมแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 80% เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคพร้อมส่งมอบให้กับสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา และจัดประชุมแม่บ้านเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดตามมาตรการดูแลเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


เอกสารรับรองการข้ามเขตจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด [Download]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ประกอบกิจการและให้บริการที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการของวิทยาเขตศรีราชา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า ที่ประกอบกิจการและให้บริการที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมภายในวิทยาเขตศรีราชา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า ที่ประกอบกิจการและให้บริการที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตอันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง การเปิด-ปิดประตูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตในสังกัดวิทยาเขตศรีราชาผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง การปรับรูปแบบการทำงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการสอบของนิสิตสำหรับการสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการในการดูแลเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดและการประเมินผลการศึกษาแบบผสมผสาน สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 [ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒๓ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564
[ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ฉบับที่ ๒๒ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ ๒๑ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 17 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16
[ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 วันที่ 1 เมษายน 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 26 มีนาคม 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 วันที่ 22 มีนาคม 2563 [ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 วันที่ 21 มีนาคม 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10 วันที่ 20 มีนาคม 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9 วันที่ 17 มีนาคม 2563 [ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8 วันที่ 17 มีนาคม 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 6 มีนาคม 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - แนวปฏิบัติของนิสิตเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - แนวปฏิบัติของบุคลากรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 5 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการในการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) ฉบับที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
[ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำแนะนำและการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปและกลับจากพื้นที่การระบาด ฉบับที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
[ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ ฉบับภาษาไทย ]
       - ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ฉบับที่ 1 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563
[ ฉบับภาษาไทย ] [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]