ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากส่งบทความทางอีเมล์ conference@src.ku.ac.th
ชื่อบัญชี เงินพัฒนาวิชาการ มก.วิทยาเขตศรีราชา บัญชีเลขที่ 339-2-89025-1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TTB
ส่งหลักฐานใบเสร็จการชำระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และหมายเลข ID ของบทความ มาที่
E-Mail : research.kusrc@gmail.com