แผนผังภายในวิทยาเขตศรีราชา
 
 
 1. อาคาร 1 บริการวิทยาการ N13.12106 E100.91880
 2. อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ N13.12084 E100.92034
 3. อาคาร 3 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์การบินและอวกาศยาน N13.12024 E100.92030
 4. อาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร N13.11841 E100.92156
 5. อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน N13.12396 E100.91885
 6. อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม N13.12082 E100.92033
 7. อาคาร 7 โรงอาหารกลาง N13.11744 E100.92063
 8. อาคาร 8 หอพักนิสิต N13.11661 E100.92145
 9. อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม N13.11785 E100.92024
 10. อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2 N13.11817 E100.91992
 11. อาคาร 11 สถานที่และยานพาหนะ N13.12524 E100.91899
 12. อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร N13.12142 E100.91983
 13. อาคาร 13 พลศึกษา N13.12403 E100.91822
 14. อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี N13.12244 E100.91889
 15. อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี N13.12001 E100.92032
 16. อาคาร 16 รักษาความปลอดภัย N13.11533 E100.92361
 17. อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 N13.11887 E100.91920
 18. อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ศรีราชา N13.12441 E100.91995
  ถนนประดู่ป่า
 
  ถนนนนทรี
 
  ถนนมะขามป้อม
 
  ถนนโพศรีมหาโพธิ์
 
  ถนนสุพรรนิการ์
 
  ถนนสารภีทะเล