- 2560 -
27-2-2560
        นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับภาค ประจำพื้นที่เขตภาคกลาง การประกวดแผน A.P.Honda Marketing Plan Contest #9
30-1-2560
        นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสนับสนุนโดย KFC ภายใต้โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม
17-1-2560
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน จากภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559
    - 2559 -
22-11-2559
        นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการประกวดประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS - BrandAge Award (ปีที่ 10) ตอน Zeed Space ชวนTeen มาสร้าง Community
11-11-2559
        นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำปลาแหลมฉบัง
28-5-2559
        นิสิตสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน จากการประกวดเขียนโครงการกระทิงแดง U Project ปี 3
3-4-2559
        นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ ในงานโลจิสติกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8