- 2561 -
         ผลงานวิจัยสร้างชื่อระบบขนส่งสาธารณะ แก้ปัญหารถติดในเขตแหลมฉบังโดยผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
         นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 The Smart Logistics Practices Award 2018 ในงานจักรพงษ์วิชาการ
         นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปี 2560
         นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัล แผนสื่อสารการตลาดสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย Idea Market THINK Plan Challenge 2017
         นิสิตสาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ "ทีม Nom - D Sriracha” และ “ทีม KU super4” ได้รับรางวัลดีเด่น ภาคตะวันออก ในการประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค"
         นิสิตสาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัล ในการประกวด แผนสื่อสารการตลาด นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค"
         นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลทีมอันดับ 3 ภาคกลาง การประกวด Marketing Plan Contest #10 by A.P.Honda
         นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เอแม็ทประเภทหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์
    - 2560 -
    - 2559 -