- 2560 -
27-2-2560
        นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับภาค ประจำพื้นที่เขตภาคกลาง การประกวดแผน A.P.Honda Marketing Plan Contest #9
3-2-2560
        อาจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 (รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดับมาก เรื่อง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าทางการเกษตรในประเทศไทย :: Agricultural Land Abandonment in Thailand)
30-1-2560
        นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสนับสนุนโดย KFC ภายใต้โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม
    - 2559 -
22-11-2559
        นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการประกวดประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS - BrandAge Award (ปีที่ 10) ตอน Zeed Space ชวนTeen มาสร้าง Community
11-11-2559
        นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำปลาแหลมฉบัง
28-5-2559
        นิสิตสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน จากการประกวดเขียนโครงการกระทิงแดง U Project ปี 3
3-4-2559
        นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ ในงานโลจิสติกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8