คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ