ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย

ด้วยในปีการศึกษา 2561 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยจำนวนหนึ่ง โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกับนักศึกษานานาชาติของสถาบันฯ

 

ในการนี้สถาบันฯจึงมีขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวะกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และคณะอื่นๆที่สนใจ รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 โดยสถาบันฯขอประสานงานต่อกับ ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวแทนและคณาจารย์จากสถาบันฯจะเริ่มบรรยายประมาณ 13.00 น. ที่ห้อง 1101 ของวันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้ฝากประกาศ  ::  ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ (-)
ลงประกาศเมื่อ ::  31/1/2561 8:44 น.