คณะวิทยาการจัดการ เปดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2561 ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (M.B.A.)

คณะวิทยาการจัดการ เปดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2561 ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (M.B.A) สมัครออนไลนทีเว็บบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  www.grad.ku.ac.th/application ผู้ฝากประกาศ  ::  คณะวิทยาการจัดการ (2875)
ลงประกาศเมื่อ ::  15/12/2560 10:54 น.