โครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จำกัด ได้จัดให้มีโครงการพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาชิกหน่วยงานต่างจังหวัด ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะระหว่างคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิก รับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถามจากสมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ  ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 10 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

- ลงทะเบียน -ผู้ฝากประกาศ  ::  ผู้ประสานงาน  (666108)
ลงประกาศเมื่อ ::  6/9/2562 17:01 น.