สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวิทยาเขตศรีราชา

         เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวิทยาเขตศรีราชา 100,000 บาท โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) เป็นผู้รับมอบ

285876