พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยนาวีนานาชาติกับ Centre of Maritime Health and Society SDU Denmark และ ประชุมวิชาการนานาชาติ

         วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยนาวีนานาชาติกับ Centre of Maritime Health and Society, University of Southern Denmark (SDU), Denmark และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea 2020 (SEA The Future 2020)

MOU 200218 0001 MOU 200218 0002 MOU 200218 0005 MOU 200218 0004 MOU 200218 0006 MOU 200218 0007
MOU 200218 0008