โครงการการอบรมการใช้งาน KU Smart P

         เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาเขตศรีราชาโครงการอบรมการใช้งาน KU Smart P ให้กับบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการใช้ระบบ KU Smart P โดยมีบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

271516 271543 271517 271518 271519 271520
271521 271522 271523 271524 271525 271526
271527 271528 271529 271530 271531 271532
271533 271534 271535 271536 271537 271538
271539 271540 271541 271542