โครงการ 4x10 ฝันให้ไกลไปให้ถึง

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับวิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและปัจฉิมนิเทศ และโครงการ 4x10 ฝันให้ไกลไปให้ถึง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) กล่าวเปิดงาน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

P1010061 P1010063 P1010067 P1010069 P1010075 P1010078
P1010080 P1010081 P1010083 P1010089 P1010091 P1010092
P1010095 P1010097 P1010098 P1010099 P1010100 P1010102
P1010103 P1010108 P1010111 P1010112 P1010113 P1010114
P1010116 P1010117 P1010118 P1010119 P1010129 P1010133
P1010140 P1010143 P1010144 P1010147 P1010157 P1010158
P1010159 P1010160 P1010161