การสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ

         เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดโครงการสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ (นางสาวรัตติญา ศริดารา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา) กล่าวนำเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนวิชาการ มก. โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

280163 200129 0001 280163 200129 0008 280163 200129 0009 280163 200129 0010 280163 200129 0011 280163 200129 0012
280163 200129 0013 280163 200129 0014 280163 200129 0015 280163 200129 0016 280163 200129 0017 280163 200129 0018
280163 200129 0019 280163 200129 0020 280163 200129 0021 280163 200129 0022 280163 200129 0023 280163 200129 0024
280163 200129 0025 280163 200129 0026 280163 200129 0027 280163 200129 0028 280163 200129 0029 280163 200129 0004
280163 200129 0005 280163 200129 0006 280163 200129 0007