โครงการอบรม เรื่อง บริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง บริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ OKRs (Objectives & Key Results) และสามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรม มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

OKEs 200124 0001 OKEs 200124 0002 OKEs 200124 0003 OKEs 200124 0004 OKEs 200124 0005 OKEs 200124 0006
OKEs 200124 0007 OKEs 200124 0008 OKEs 200124 0009 OKEs 200124 0010 OKEs 200124 0011 OKEs 200124 0012
OKEs 200124 0013 OKEs 200124 0014 OKEs 200124 0015 OKEs 200124 0016 OKEs 200124 0017 OKEs 200124 0018
OKEs 200124 0019 OKEs 200124 0020 OKEs 200124 0021 OKEs 200124 0022