มอบกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายภัครธรณ์ เทียนไชย)

113396