โครงการรางวัลคุณภาพแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการรางวัลคุณภาพแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 โดยในครั้งนี้ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเดินสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (น.ส.นภัสนันท์ เลื่อนราม, นายวัชระ คำมุลศรี) และ รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัย ประเภทการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (ระบบเบิกจ่ายวัสตุอัตโนมัติ : Automatic material dusburse system) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IMG 5810 IMG 5814 IMG 5818 IMG 5823 IMG 5827 IMG 5832
IMG 5837 IMG 5841 IMG 5850 IMG 5856