การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ วิทยาเขตศรีราชา และนโยบายบริหารวิทยาเขต

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาเขตศรีราชา ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และนโยบายการบริหารงานวิทยาเขตให้บุคลากรได้ทราบ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์วิทยาเขต โดยรองธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

0001 0002 0003 0004 0008 0009
0010 0037 0011 0012 0043 0016
0023 0024 0025 0039 0026 0027
0053 0028 0029 0030 0046 0048
0050 0018 0019 0032 0033