วิทยาเขตศรีราชา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 วิทยาเขตศรีราชา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
          1.รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมการ
          2.ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ กรรมการ
          3.นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ กรรมการ
          4.ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง กรรมการ
          5.นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี เลขานุการ
          6.นางสาวรัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
          ทั้งนี้ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา ได้ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาให้คณะกรรมการรับทราบ รวมถึงชี้แจงและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการในคราวเดียวกัน

DSC 0022 DSC 0028 DSC 0031 DSC 0050 DSC 0084 DSC 0092
DSC 0103 DSC 0105 DSC 0106 DSC 0108 DSC 0112 DSC 0116