โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา

      โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอสเคป เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

timeline 20190628 163626 timeline 20190628 163628 timeline 20190628 163629 timeline 20190628 163631 timeline 20190628 163632 timeline 20190628 163633
timeline 20190628 163635 timeline 20190628 163637 timeline 20190628 163639