กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ลงนามความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G

      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ลงนามความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับ 40 พันธมิตร โดยพันธมิตรหลักประกอบด้วย กระทรวงดิจทัลฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ depa TOT และ Huawei รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Case) อย่างเป็นรูปธรรม บนหลักการร่วมใช้โครงสร้างพื้น ฐานในศูนย์ทดสอบ 5G พื้น ที่ EEC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในครั้งนี้กระทรวงฯ ร่วมกับพันธมิตรทั้ง ภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้งานบนสัญญาณ 5G ทั้งแบบ indoor และ outdoor เป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับพันธมิตรที่ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ประกอบด้วย
            - กลุ่มผู้กำกับดูแล (Regulator)
            - กลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider)
            - กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telecom Operator)
            - กลุ่มผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชั่น (Software and Solution Provider)
            - กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Industry)
            - รวมทั้งสถาบันการศึกษา (Education Partner) เป็นต้น

5g ๑๙๐๖๐๘ 0144 5g ๑๙๐๖๐๘ 0143 5g ๑๙๐๖๐๘ 0142 5g ๑๙๐๖๐๘ 0141 5g ๑๙๐๖๐๘ 0140 5g ๑๙๐๖๐๘ 0139
5g ๑๙๐๖๐๘ 0138 5g ๑๙๐๖๐๘ 0137 5g ๑๙๐๖๐๘ 0136 5g ๑๙๐๖๐๘ 0135 5g ๑๙๐๖๐๘ 0134 5g ๑๙๐๖๐๘ 0133
5g ๑๙๐๖๐๘ 0132 5g ๑๙๐๖๐๘ 0131 5g ๑๙๐๖๐๘ 0130 5g ๑๙๐๖๐๘ 0129 5g ๑๙๐๖๐๘ 0128 5g ๑๙๐๖๐๘ 0127
5g ๑๙๐๖๐๘ 0126 5g ๑๙๐๖๐๘ 0125 5g ๑๙๐๖๐๘ 0124 5g ๑๙๐๖๐๘ 0123 5g ๑๙๐๖๐๘ 0122 5g ๑๙๐๖๐๘ 0121
5g ๑๙๐๖๐๘ 0120 5g ๑๙๐๖๐๘ 0119 5g ๑๙๐๖๐๘ 0118 5g ๑๙๐๖๐๘ 0117 5g ๑๙๐๖๐๘ 0116 5g ๑๙๐๖๐๘ 0115
5g ๑๙๐๖๐๘ 0114 5g ๑๙๐๖๐๘ 0113 5g ๑๙๐๖๐๘ 0112 5g ๑๙๐๖๐๘ 0111 5g ๑๙๐๖๐๘ 0110 5g ๑๙๐๖๐๘ 0109
5g ๑๙๐๖๐๘ 0108 5g ๑๙๐๖๐๘ 0107 5g ๑๙๐๖๐๘ 0106 5g ๑๙๐๖๐๘ 0105 5g ๑๙๐๖๐๘ 0104 5g ๑๙๐๖๐๘ 0103
5g ๑๙๐๖๐๘ 0102 5g ๑๙๐๖๐๘ 0101 5g ๑๙๐๖๐๘ 0100 5g ๑๙๐๖๐๘ 0099 5g ๑๙๐๖๐๘ 0098 5g ๑๙๐๖๐๘ 0097
5g ๑๙๐๖๐๘ 0096 5g ๑๙๐๖๐๘ 0095 5g ๑๙๐๖๐๘ 0094 5g ๑๙๐๖๐๘ 0093 5g ๑๙๐๖๐๘ 0092 5g ๑๙๐๖๐๘ 0091
5g ๑๙๐๖๐๘ 0090 5g ๑๙๐๖๐๘ 0089 5g ๑๙๐๖๐๘ 0088 5g ๑๙๐๖๐๘ 0087 5g ๑๙๐๖๐๘ 0086 5g ๑๙๐๖๐๘ 0085
5g ๑๙๐๖๐๘ 0084 5g ๑๙๐๖๐๘ 0083 5g ๑๙๐๖๐๘ 0082 5g ๑๙๐๖๐๘ 0081 5g ๑๙๐๖๐๘ 0080 5g ๑๙๐๖๐๘ 0079
5g ๑๙๐๖๐๘ 0078 5g ๑๙๐๖๐๘ 0077 5g ๑๙๐๖๐๘ 0076 5g ๑๙๐๖๐๘ 0075 5g ๑๙๐๖๐๘ 0074 5g ๑๙๐๖๐๘ 0073
5g ๑๙๐๖๐๘ 0072 5g ๑๙๐๖๐๘ 0071 5g ๑๙๐๖๐๘ 0070 5g ๑๙๐๖๐๘ 0069 5g ๑๙๐๖๐๘ 0068 5g ๑๙๐๖๐๘ 0067
5g ๑๙๐๖๐๘ 0066 5g ๑๙๐๖๐๘ 0065 5g ๑๙๐๖๐๘ 0064 5g ๑๙๐๖๐๘ 0063 5g ๑๙๐๖๐๘ 0062 5g ๑๙๐๖๐๘ 0061
5g ๑๙๐๖๐๘ 0060 5g ๑๙๐๖๐๘ 0059 5g ๑๙๐๖๐๘ 0058 5g ๑๙๐๖๐๘ 0057 5g ๑๙๐๖๐๘ 0056 5g ๑๙๐๖๐๘ 0055
5g ๑๙๐๖๐๘ 0054 5g ๑๙๐๖๐๘ 0053 5g ๑๙๐๖๐๘ 0052 5g ๑๙๐๖๐๘ 0051 5g ๑๙๐๖๐๘ 0050 5g ๑๙๐๖๐๘ 0049
5g ๑๙๐๖๐๘ 0048 5g ๑๙๐๖๐๘ 0047 5g ๑๙๐๖๐๘ 0046 5g ๑๙๐๖๐๘ 0045 5g ๑๙๐๖๐๘ 0044 5g ๑๙๐๖๐๘ 0043
5g ๑๙๐๖๐๘ 0042 5g ๑๙๐๖๐๘ 0041 5g ๑๙๐๖๐๘ 0040 5g ๑๙๐๖๐๘ 0039 5g ๑๙๐๖๐๘ 0038 5g ๑๙๐๖๐๘ 0037
5g ๑๙๐๖๐๘ 0036 5g ๑๙๐๖๐๘ 0035 5g ๑๙๐๖๐๘ 0034 5g ๑๙๐๖๐๘ 0033 5g ๑๙๐๖๐๘ 0032 5g ๑๙๐๖๐๘ 0031
5g ๑๙๐๖๐๘ 0030 5g ๑๙๐๖๐๘ 0029 5g ๑๙๐๖๐๘ 0028 5g ๑๙๐๖๐๘ 0027 5g ๑๙๐๖๐๘ 0026 5g ๑๙๐๖๐๘ 0025
5g ๑๙๐๖๐๘ 0024 5g ๑๙๐๖๐๘ 0023 5g ๑๙๐๖๐๘ 0022 5g ๑๙๐๖๐๘ 0021 5g ๑๙๐๖๐๘ 0020 5g ๑๙๐๖๐๘ 0019
5g ๑๙๐๖๐๘ 0018 5g ๑๙๐๖๐๘ 0017 5g ๑๙๐๖๐๘ 0016 5g ๑๙๐๖๐๘ 0015 5g ๑๙๐๖๐๘ 0014 5g ๑๙๐๖๐๘ 0013
5g ๑๙๐๖๐๘ 0012 5g ๑๙๐๖๐๘ 0011 5g ๑๙๐๖๐๘ 0010 5g ๑๙๐๖๐๘ 0009 5g ๑๙๐๖๐๘ 0008 5g ๑๙๐๖๐๘ 0007
5g ๑๙๐๖๐๘ 0006 5g ๑๙๐๖๐๘ 0005 5g ๑๙๐๖๐๘ 0004 5g ๑๙๐๖๐๘ 0003 5g ๑๙๐๖๐๘ 0002 5g ๑๙๐๖๐๘ 0001