มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา

      ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

0001 0006 0009 0011 0012 0014
0015 0020 0022 0024 0026 0027
0028 0032 0038 0045 0047 0048
0049 0050 0051 0052 0054 0055
0058 0060 0064 0068 0072 0073
0082 0083 0084 0085 0086 0089
0090 0096 0099 0101 0108 0110