หน่วยงานและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาได้รับรางวัลคุณภาพและบุคลากรดีเด่น โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12

   หน่วยงานและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาได้รับรางวัลคุณภาพและบุคลากรดีเด่นดังนี้
   1.สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลคุณภาพประเภทการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานด้านนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน รางวัลดีเยี่ยม เรื่องระบบตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   2.ผศ.ทองใส จำนงการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์
   3.นายภราดร ทองเสน ช่างเทคนิคชำนาญการได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการกลุ่มงานบริการ
   4.นางวรินทร์ทิพย์ คำมูลศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ กลุ่มงานวิชาชีพ
   5.นางสาวมาลี ใจตั้ง บรรณารักษ์ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ
โดยเข้ารับรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์

88961 88962 88963 88964 88965 88966