การประชุมหารือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

              มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดประชุมหารือกับผู้บริหารสำนักงบประมาณ เพื่อปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

PB268294 PB268297 PB268298 PB268306 PB268307 PB268308
PB268311 PB268326 PB268327 PB268330 PB268331 PB268334
PB268335 PB268336 PB268338 PB268340 PB268344 PB268347
PB268349 PB268353 PB268354 PB268355 PB268359 PB268365
PB268372