ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 วิทยาเขตศรีราชาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) โดยวิทยาเขตศรีราชามีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ วิทยาเขตศรีราชาได้คะแนน 3.84 ได้คุณภาพระดับดี โดยมีปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.09) กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.29) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.53)

181025 0002 181025 0003 181025 0004 181025 0006 181025 0007 181025 0010
181025 0011 181025 0014 181025 0015 181025 0016 181025 0017 181025 0019
181025 0020 181025 0021 181025 0022 181025 0023 181025 0024 181025 0025
181025 0027 181025 0028