โครงการจัดตั้งสถาบัน ดิจิทัล มก.

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมโครงการจัดตั้งสถาบัน ดิจิทัล มก. ณ ห้องประชุม 3 วิทยาเขตศรีราชา

31912 31913 31914 31915 31916 31917
31918 31919