โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง "ความแตกต่างของเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่กับรูปแบบเก่า และแนวทางการทำวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0"

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง "ความแตกต่างของเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่กับรูปแบบเก่า และแนวทางการทำวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00–15.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง "ความแตกต่างของเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่กับรูปแบบเก่า และแนวทางการทำวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0" ให้กับคณาจารย์วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์ ประกอบกับการสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งงานเพื่อเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ และแนวทางการทำวิจัยและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการประกอบการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการ อันจะส่งผลให้คณาจารย์สามารถจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 44 คน

DSC 0189 DSC 0191 DSC 0192 DSC 0193 DSC 0194 DSC 0195
DSC 0196 DSC 0200 DSC 0201 DSC 0202 DSC 0204 DSC 0205
DSC 0206 DSC 0209 DSC 0210 DSC 0213 DSC 0214 DSC 0215
DSC 0216 DSC 0217 DSC 0221