โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์วิทยาเขตศรีราชา"

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์วิทยาเขตศรีราชา" เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-13.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์วิทยาเขตศรีราชา"
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการประกอบการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการ อันจะส่งผลให้คณาจารย์สามารถจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ รุโจปการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 58 คน

DSC 0145 DSC 0147 DSC 0152 DSC 0153 DSC 0159 DSC 0163
DSC 0165 DSC 0166 DSC 0168 DSC 0170 DSC 0171 DSC 0174
DSC 0175 DSC 0176 DSC 0179 DSC 0180 DSC 0181 DSC 0182