การบรรยายหัวข้อ เสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล โดยผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มก.

     ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล"

P8085236 P8085239 P8085240 P8085241 P8085242 P8085243
P8085244 P8085247 P8085249 P8085252 P8085253 P8085254
P8085255 P8085256 P8085257 P8085259 P8085264 P8085267
P8085268 P8085269 P8085273 P8085274 P8085280 P8085284
P8085287 P8085288 P8085290 P8085295 P8085297 P8085299
P8085301 P8085304 P8085307 P8085309 P8085312 P8085314