ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รองศาสตราจารย์ธัญญะ เกียรติวัฒน์) และ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุลอาคารสารนิเทศ 50 ปี

S  17170437 S  17170438 S  17170439