ต้อนรับ รองอธิการบดี และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ในโอกาสมาเยี่ยมวิทยาเขตศรีราชา

P6263341 P6263345 P6263347 P6263349 P6263355 P6263358
P6263366 P6263378 P6263382 P6263397 P6263400 P6263413
P6263425 P6263432 P6263442 P6273449 P6273450 P6273452
P6273461 P6273464 P6273466 P6273467 P6273476