รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

  รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล

703969 703970 703971