กิจกรรมการบริจาคโลหิต

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ อาคาร 9 ซึ่งมีนิสิตและบุคลากรให้ความสนใจและร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

602631 602632 602633 602634 602635 602636
602637 602638 602639 602640